ທັງຫມົດ EMI ຜະລິດຕະພັນແລະວິທີແກ້ໄຂປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາ